• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Trip Advisor
Terms Of Use
ΓΕΝΙΚΑ
Ο διαδικτυακός τόπος www.athens-taxi-driver.gr με τίτλο “ATHENS TAXI DRIVER” είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης Δημήτριος Π. Γιούτσος με κύρια δραστηριότητα Τουριστικό Γραφείο μέσω διαδικτύου με διακριτικό τίτλο “MY GREECE TOURS” και αριθμό Μ.Η.Τ.Ε 0261Ε70000583401 (εφεξής και χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω της ιστοσελίδας προβάλει, ενημερώνει, διαφημίζει και παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με βάσει την Αθήνα προς διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ανανεώνονται βάσει του αγοραστικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιούνται βάσει διαθεσιμότητας με ιδιόκτητο όχημα ή με μισθωμένο όχημα συνεργαζόμενης επιχείρησης. Στα πλαίσια της διαφάνειας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναφέρει ρητά πως δεν είναι διαμεσολαβητής μεταφοράς επιβατών (με Ε.Δ.Χ ταξί ή Ε.Ι.Χ μετά οδηγού), αντ’ αυτού διασαφηνίζει πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες διενεργούνται με ιδιόκτητα οχήματα ή μισθωμένα οχήματα μετά οδηγού από τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Δια τον λόγο αυτό, ο/η επισκέπτης/τρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει τα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης προκειμένου να προχωρήσει σε κράτηση υπηρεσιών απευθείας με τον συνεργάτη.
Ο/η επισκέπτης/τρια οφείλει και είναι υπεύθυνος να μελετήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πριν προχωρήσει σε κράτηση μαζί τους. Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.
Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να τύχουν των υπηρεσιών της  της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ συμφωνούν να: παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες, να ενημερώνουν σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων τους, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη ,να λαμβάνουν υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους/τις χρήστες/τριες/.
Ειδικότερα, ο/η επισκέπτης/τρια οφείλει να γνωρίζει ότι, η μεταφορά επιβατών πραγματοποιείται με ιδιόκτητο όχημα, μισθωμένο όχημα ή μισθωμένο όχημα μετά οδηγού από άλλη συνεργαζόμενη επιχείρηση και ότι ο οδηγός δύναται να παρέχει το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες στον πελάτη. Ο οδηγός σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο του επαγγελματία Διπλωματούχου Τουριστικού Ξεναγού. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δύναται να μισθώσει επαγγελματία Διπλωματούχο Τουριστικό Ξεναγό για λογαριασμό των πελατών ή σε συνεννόηση με τον επαγγελματία Διπλωματούχο Τουριστικό Ξεναγό να παραχωρήσει τα στοιχεία του ώστε ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει απευθείας σε κράτηση μαζί του με δική τους ευθύνη.
Εκτός εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο/Η επισκέπτης/τρια κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του/της παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η ΕΠΙΧΙΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκπτων/τριωνών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και η ΕΠΙΧEIΣΡΗΣΗ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες/τρις οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των επισκεπτών/τριων των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Πολιτική Κρατήσεων
Σχετικά με τους όρους της Πολιτής Κρατήσεων θα πρέπει να επισκεφθήτε την σελίδα "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ".
ΧΡΗΣΗ COOKIES
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του/της επισκέπτη/τριας από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του του/της επισκέπτη/τριας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον/την επισκέπτη/τριας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies.
Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, και επιτρέπουν στον/στην επισκέπτη/τρια να περιηγηθεί και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες επικοινωνίας, φόρμες εγγραφής, κλπ  και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του /της επισκέπτη/τριας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορεί να προσφερθεί αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου της ΕΠΙΧΙΡΗΣΗΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Μέσω της Ιστοσελίδας της, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς (δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου), προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει στον/στην επισκέπτη / τρια τις υπηρεσίες που επιθυμεί.
Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σύμφωνα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚ 2016/679), την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680  και τον νόμο 4624/2019.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών.
2. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντιστροφής της διαδικασίας
Σε περίπτωση που ο/η επισκέπτης/τρια έχει συναλλαχθεί με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση ή να διορθώσει τις προσωπικές του πληροφορίες, ενημερώνοντάς  με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΕΠΙΧΕΙΗΡΗΣΗ.
Σε κάθε περίπτωση ο/η επισκέπτης/τρια έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ή να διαγράψει τις προσωπικές του/της πληροφορίες, καθώς και να αρνηθεί την επεξεργασία των στοιχείων του/της, απευθυνόμενος/η ανά πάσα στιγμή στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
α. μέσω ταχυδρομείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΤΣΟΣ «MY GREECE TOURS», Αριστοτέλους 9, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ 17563, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ
β. μέσω τηλεφώνου από τις 10:00 έως τις 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή, Τηλ:  +30 6936 255 440,
γ. μέσω e-mail: info@athens-taxi-driver.gr
3. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.1 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων
Τη χρονική στιγμή της αίτησης του / της επισκέπτη/τριας στην Ιστοσελίδα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην σχετική ενότητα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο το όνομά, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο του/της επισκέπτη/τριας. Επιπρόσθετα μπορεί να ζητηθεί η παροχή  πρόσθετων πληροφοριών, σε περίπτωση που από το σκοπό και το είδος της προς παροχή υπηρεσίας κριθεί απαραίτητο.
3.2 Στόχοι
Τα προσωπικά στοιχεία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που συλλέγει μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να ενημερώνεται ο/η επισκέπτης/τρια σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και τις προσφορές ή προωθητικές της ενέργειες και εν γένει ενέργειες επικοινωνίας και marketing.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί να  στείλει στον/ στην επισκέπτη/τρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες, εκτός κι αν αυτός/αυτή δηλώσει  την άρνησή του/της, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 2.
3.3 Διαχείριση Δεδομένων
Τα δεδομένα κρατούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία συναλλαγής., μετά το πέρα των οποίων και διαγράφονται.
3.4 Παραλήπτες δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για την χρήση τους από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  και θα είναι ορατά από τον Δημήτριο Γιούτσο του Πέτρου.
3.5 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου εφιστά στους/στης επικέπτες/τριεςτην προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.
3.6 Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των επισκεπτών/τριων σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση και συναίνεση των επισκεπτών/τριων.Σε περίπτωση που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να προσχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/τριων της, θα ειδοποιήσει τον επισκέπτη/τρια της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει).
Λαμβάνοντας υπόψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο/η επισκέπτης/τρια στέλνει ή λαμβάνει από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
4. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν πουλά και δεν αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει σχετικά με τους επισκέπτες/τριες, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ. Ενδέχεται να μοιραστεί τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/τριών με:
α. Τους συνεργάτες της ή και παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ βάσει των οδηγιών της. Η επιχείρηση δεν εξουσιοδοτεί αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.
β. Λοιπά τρίτα μέρη μετά από ενημέρωση σας και λήψη της συναίνεσής σας.
Επιπρόσθετα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  ενδέχεται να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τους/τις  επισκέπτες/τριες (i) αν είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύει ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πρακτική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.
5. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας
5.1 Απόσυρση Συγκατάθεσης
Ο/η επισκέπτης/τρια μπορεί να αποσύρει οποιαδήποτε συγκατάθεση έχει παράσχει ή να προβάλει ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του/της πληροφοριών. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα εφαρμόσει τις προτιμήσεις των επισκεπτών/τριών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας οι επισκέπτες/τριες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών τους πληροφοριών, ενδέχεται να μην μπορούν να απολαύσουν  κάποια από υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5.2. Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Opt-Out)
Ο/η επισκέπτης/τρια μπορεί πάσα στιγμή να ενημερώσει την  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μην του/της αποστέλλει διαφημιστική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως αυτό εμφανίζεται στα στοιχεία επικοινωνίας.
5.3 Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ο/η επισκέπτης./τρια έχει το  δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση και να λάβει λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί για αυτόν/αυτή, να ενημερώνει και να διορθώνει ανακρίβειες στα προσωπικά του/της δεδομένα, και να αιτείται  το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Μπορεί να ζητήσει να αναθεωρήσει, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του/της στοιχεία στέλνοντας ένα email: info@athens-taxi-driver.gr
6. Πώς η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Διατηρεί κατάλληλες  τεχνικές και φυσικές δικλείδες που σχεδιάστηκαν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.
7. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας: Δημήτριος Γιούτσος, Αριστοτέλους 9, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ.17563, Αθήνα-Ελλάδα, Τηλ: +30 6936 255440, E-mail: info@athens-taxi-driver.gr